Teknologjia

Përmbledhje

AdPlatform është zgjedhje reklamuese në pronësi të Httpool si zgjidhje për reklamim në kanale dhe pajisje të ndryshme

AdPlatform fuqizon rrjetin dytësor reklamues të Httpool. Ju ofrohet publisherëve pa kosto si një menaxhues i reklamave në kanale dhe pajisje të shumëfishta, përshtatje dhe shkëmbim ndërsa reklamuesit e përdorin për ekzekutim të kampanjave në kanale dhe pajisje të shumëfishta.

Platforma në kanale dhe pajisje të ndryshme

AdPlatform mundëson reklamimin në kanale të ndryshme, nga  Display, Video, deri të kanalet me ndikim të madh Engagement dhe Social.

Për më tepër, AdPlatform mundëson dërgimin tek publisherët lokal dhe global në desktop dhe mobil.

Platforma në kanale dhe pajisje të ndryshme

Veglat Social të AdPlatform

AdPlatform përfshinë vegla për media sociale sic është menaxhimi i reklamave në Facebook. Mundësitë e avancuara ju sigurojnë efiqencë dhe besueshmëri në menaxhimin e kampanjës dhe mundësojnë Kthimin në Investim për reklamues.

Mundësitë kryesore të veglës sociale të AdPlatform: 

  • krijimi i kombinimit të reklamave
  • ndarja e audiencës në gjini, moshë, kategori të interesit etj.
  • menagjim automatik i kampanjës sipas rregullave
  • përshtatje sipas grupeve të reklamimit
  • analiza të avancuara të ndara sipas audiencës
Veglat Social të AdPlatform

Pamjet (impresions) e shikueshme

Para iniciativës së industrisë, AdPlatform ka faturuar për pamje (impresions) që janë shikuar dhe jo për ato që janë shfaqur që nga viti 2008 duke ju kursyer reklamuesve mesatarisht 35% të bugjetit.

Pamjet (impresions) e shiqueshme janë duke u bërë një standard i industrisë nëpërmjet iniciativës "T'i bëjmë matjet të jenë të kuptueshme" (3Ms). është një iniciativë e shumë industrive nga IAB, ANA dhe 4A'të, duke u zotuar që të definojnë matjet e mediave digjitale në të gjitha pajisjet.

Pamjet (impresions) e shikueshme

Veprimet

AdPlatform matë çdo lloj veprimi brenda reklamës siç është, lëshimi i video, gjetja e dyqanit të afërm, galeria e video, porosia e katallogit etj. Llojet e veprimeve varen nga objektivi i reklamimit dhe është i aplikueshëm në reklama të mediave të avancuara.
 
Veprimet janë shumë të vlefshme për:
  • reklamuesit për brand, që janë duke kërkuar angazhim më të madh të brandit
  • për të ngritur realizimet brenda reklamës, duke zvogëluar udhën drejt realizimit
  • dhe analizimin e preferencave të konsumatorëve.
Veprimet

Teknologji të integruara dhe të licencuara